Valitud parkla:

Kristiine Kaubanduskeskuse parkla

Aadress: Endla 45, Tallinn

Parkimislepingu tingimused

 

1.            Parkimisepingu tingimuste avaliku esitamisega väljendab Citypark Eesti OÜ (edaspidi Parkimise korraldaja) oma pakkumust parkimislepingu (edaspidi Leping) sõlmimiseks pakkumuses toodud tingimustel. Sõiduki parkimisega parkimisalale loeb parkimise korraldaja sõiduki omaniku või kasutaja (edaspidi Sõiduki kasutaja) nõustumuse lepingu sõlmimiseks antuks ja leping loetakse sõlmituks.

2.            Lepingu nõuetekohase täitmise eest vastutab sõiduki omanik solidaarselt sõiduki kasutajaga.

3.            Pärast parkimisega nõustumuse andmist kohustub parkimise korraldaja lubama sõiduki kasutajal kasutada parkimiskohta parkimise korraldaja parkimisalal tasutud parkimisaja ulatuses ning parkimise lõpetamisel või parkimisaja lõppemisel lubama sõiduki kasutajal parkimisalalt lahkuda.

4.            Sõiduki kasutaja (keskuse külastaja) on kohustatud  parkimist alustades  koheselt fikseerima parkimise algusaja parkimiskellal (asetades selle esiklaasi alla nähtavale kohale)  või aktiveerima parkimisloa (e-parkimine) Kristiine keskuse sissepääsudes asuvates parkimiskioskites.

5.            Kristiine Keskuse töötav personal võib töö ajal parkida oma sõidukeid ainult parkimismaja 4. korrusel keskuse poolt väljastatud e-loa olemasolul, töövälisel ajal aga kliendialas, eelnevalt registreerides sõiduki parkimiskioskis.

6.            Hiljemalt lubatud parkimisaja lõppedes peab sõidukijuht sõiduki parklast ära viima.

7.  Parkla on parkimiseks avatud 07:00 – 24:00, väljaspool seda aega ei ole parkimine lubatud ja sõidukijuhi lasub kohustus oma sõiduk parklast enne selle sulgemist ära viia.

8.            Sõiduki kasutaja peab parkimisala, sh parkimiskohta kasutama heaperemehelikult, sihtotstarbeliselt, vajaliku hoolsusega ning vastavalt paigaldatud viitadele, märkidele, teemärgistusele ja parkimise korraldaja juhistele. 

9.            Parkimislepingu rikkumise korral kohustub sõiduki kasutaja tasuma parkimise korraldajale leppetrahvi kuni 60 eurot. Kui rikkumine jätkub vähemalt 24 tunni möödudes leppetrahvinõude esitamisest võib parkimise korraldaja esitada korduvalt uue leppetrahvinõude. Leppetrahvi tasumine ei asenda parkimistasu maksmist. Leppetrahvi summa kuulub tasumisele 14 päeva jooksul trahvinõude esitamisest ja muutub parkimise korraldaja poolt sissenõutavaks selle tähtaja möödumisel. Kui sõiduk on ümber paigutatud tõkkepuuga varustatud parklasse või parkimise korraldaja on paigaldanud tõkise sõiduki parkimiskohalt lahkumise takistamiseks, muutub leppetrahv koheselt sissenõutavaks alates trahvinõude  esitamisest parkimise korraldaja poolt.

10.          Kui parkimisega seonduvaid summasid ei ole parkimise korraldajale tasutud, on Parkimise korraldajal õigus kuni tasumisele kuuluvate summade saamiseni keelduda omapoolsest kohustuste täitmisest ja takistada sõiduki parkimisalalt lahkumist, sh tõkise seadmisega sõidukile. Pärast parkimisega seonduvate summade tasumist parkimise korraldajale, peab võimaldama Sõiduki kasutajal sõidukiga parkimisalalt lahkuda.

11.          Kui sõiduk parkimisalal viibimisega tekitab või võib tekitada kahju parkimise korraldajale või teistele sõidukitele või kui rikutakse parkimislepingut või õigusaktidest tulenevaid nõudeid (sh kui pargitud on numbrimärgita sõiduk või esinevad liiklusseaduse § 92 lg 6 toodud asjaolud), on parkimise korraldajal õigus sõiduk sõiduki kasutaja vastutusel ja kulul ümber paigutada. Parkimise korraldajal on kuni parkimisega seonduvate summade (sh sõiduki ümberpaigutamise –ja hoiukulud) tasumiseni õigus sõiduki takistada sõiduki lahkumist parkimisalalt.

12.          Parkimislepingu sõlmimisel sõiduki kasutaja poolt parkimise korraldajale edastatud andmed (telefoninumber, e-post vm.) loetakse sõidukit ja parkimislepingu sõlminud sõiduki kasutajat siduvateks andmeteks. Sõiduki kasutaja annab parkimislepingu sõlmimisega Parkimise korraldajale nõusoleku lepingu sõlmimisel saadud andmete, sealhulgas sõiduki kasutaja isikuandmete, töötlemiseks, et tagada lepingu tingimuste täitmine. Parkimise korraldajal on õigus edastada andmed või loovutada lepingust tulenevad nõuded inkassoteenuse osutajale, pöörduda nõudega maakohtusse ning avalikustada sõiduki kasutaja võlaandmed (maksehäireandmed) kolmandatele isikutele.

13.          Parkimise korraldaja ei vastuta parkimisalal liigeldes või parkimise ajal sõiduki kasutaja enda või kolmandate isikute poolt sõidukile tekitatud kahju eest.

14.          Täiendavat teavet saab telefonil + 372 673 5000 või parkimise korraldaja kodulehelt http://www.unipark.ee/