Valitud parkla:

Endla Ärimaja

Aadress: Endla 16, Tallinn

Endla Ärimaja (Endla tn. 16)  külastajate ajalise piiranguga parkla. Lubatud pikim parkimiskestus on 1 tund. Parkides registreerige sõiduk ärimaja sissepääsus asuvas parkimiskioskis. 

Parkimislepingu tingimused

 

1.            Citypark Eesti OÜ (edaspidi Parkimise korraldaja) ning sõiduki omaniku või kasutaja (edaspidi Sõiduki kasutaja) vahel sõlmitakse leping alltoodud tingimustel (edaspidi Parkimisleping). Parkimislepingu tingimuste esitamisega väljendab Parkimise korraldaja oma pakkumust Parkimislepingu sõlmimiseks toodud tingimustel. Sõiduki parkimisega loeb Parkimise korraldaja Sõiduki kasutaja nõustumuse Parkimislepingu sõlmimiseks antuks.

2.            Parkimislepingu nõuetekohase täitmise eest vastutab sõiduki omanik solidaarselt Sõiduki kasutajaga.

3.            Pärast parkimisega nõustumuse andmist kohustub Parkimise korraldaja Sõiduki kasutajale lubama parkimiskohta kasutada punktis 4 nimetatud registreeringu alusel ning parkimise lõpetamisel lubama Sõidukijuhil parkimisalalt lahkuda.

4.            Sõiduki kasutaja kohustub pärast sõiduki parkimise alustamist parkimisalal koheselt registreerima oma sõiduki registreerimisnumbri parkimiskioskis, mis asub ärimaja sissepääsus.

5.            Sõiduki kasutaja peab parkimisala, sh parkimiskohta kasutama heaperemehelikult, sihtotstarbeliselt, vajaliku hoolsusega ning vastavalt paigaldatud viitadele, märkidele, teemärgistusele ja Parkimise korraldaja juhistele. 

6.            Parkimislepingu rikkumise korral kohustub Sõiduki kasutaja tasuma Parkimise korraldajale leppetrahvi summas 35 eurot . Rikkumise jätkudes võib vähemalt 24 tunni möödudes eelmisest leppetrahvinõudest esitada uue leppetrahvinõude. Leppetrahvisumma muutub sissenõutavaks 14 päeva möödumisel selle väljastamisest Parkimise korraldaja poolt.

7.            Kui parkimisega seonduvaid summasid ei ole Parkimise korraldajale tasutud, on Parkimise korraldajal õigus kuni tasumisele kuuluvate summade saamiseni keelduda omapoolsest kohustuste täitmisest ja takistada parkimisalalt lahkumist. Pärast parkimisega seonduvate summade tasumist Parkimise korraldajale, peab viimane võimaldama Sõiduki kasutajal parkimisalalt sõidukiga lahkuda. 

8.            Kui sõiduk on parkimisalal pargitud liiklust või teisi liiklejaid häirivalt või ohustavalt  või kui sõidukiga võidakse parkimisalalt lahkuda hoolimata Parkimise korraldaja keeldumisest omapoolset kohtustust täita või kui rikutakse Parkimislepingut või õigusaktidest tulenevaid nõudeid (sh kui pargitud numbrimärgita sõiduk või esinevad liiklusseaduse § 92 lg 6 toodud asjaolud), on Parkimise korraldajal õigus Sõiduki kasutaja vastutusel ja kulul sõiduk ümber paigutada. Parkimise korraldajal on kuni parkimisega seonduvate summade (sh sõiduki ümberpaigutamise –ja hoiukulud) tasumiseni õigus sõiduki lahkumise võimaldamise kohustuse täitmisest keelduda.

9.            Parkimislepingu sõlmimisel sõiduki kasutaja poolt parkimise korraldajale edastatud andmed (telefoninumber, e-post vm.) loetakse sõidukit ja parkimislepingu sõlminud sõiduki kasutajat siduvateks andmeteks. Sõiduki kasutaja annab parkimislepingu sõlmimisega Parkimise korraldajale nõusoleku lepingu sõlmimisel saadud andmete, sealhulgas sõiduki kasutaja isikuandmete, töötlemiseks, et tagada lepingu tingimuste täitmine. Parkimise korraldajal on õigus edastada andmed või loovutada lepingust tulenevad nõuded inkassoteenuse osutajale, pöörduda nõudega maakohtusse ning avalikustada sõiduki kasutaja võlaandmed (maksehäireandmed) kolmandatele isikutele.

10.          Parkimise korraldaja ei vastuta parkimisalal liigeldes või parkimise ajal sõidukile Sõiduki kasutaja enda või kolmandate isikute poolt tekitatud kahju eest.

11.          Täiendavat teavet saab telefonil + 372 673 5000 või Parkimise korraldaja kodulehelt http://www.unipark.ee/