Valitud parkla:

Karl Storz

Aadress: Pärnu mnt 556b , Tallinn

Parkimislepingu tingimused

 

1. Citypark Eesti OÜ (edaspidi Parkimise korraldaja) ning sõiduki omaniku või kasutaja (edaspidi Sõiduki kasutaja) vahel sõlmitakse leping alltoodud tingimustel (edaspidi Parkimisleping). Parkimislepingu tingimuste esitamisega väljendab Parkimise korraldaja oma pakkumust Parkimislepingu sõlmimiseks toodud tingimustel. Sõiduki parkimisega loeb Parkimise korraldaja Sõiduki kasutaja nõustumuse Parkimislepingu sõlmimiseks antuks.

2. Parkimislepingu nõuetekohase täitmise eest vastutab sõiduki omanik solidaarselt Sõiduki kasutajaga.

3. Parkida tohib ainult elektroonilise parkimisloa olemasolul.

4. Elektroonilise parkimisloa väljastab Karl Storz VEE OÜ  esindaja.

5. Parkida ja liigelda tohib ainult vastavalt paigaldatud liiklus-korraldusvahenditele (viidad, teemärgistus, liiklusmärgid) ja/või parklaoperaatori juhistele. KEELATUD on peatuda või parkida kohtades, mis on tähistatud vastavate keelavate liikluskorraldusvahenditega. Parklas tohivad parkida ainult registreeritud sõidukid.

6.   Parkimine ja liiklemine toimub parklas sõidukijuhi omal vastutusel.

7. Parkimislepingu rikkumise korral kohustub Sõiduki kasutaja tasuma Parkimise korraldajale leppetrahvi summas 35 eurot . Rikkumise jätkudes võib vähemalt 24 tunni möödudes eelmisest leppetrahvinõudest esitada uue leppetrahvinõude. Leppetrahvisumma muutub sissenõutavaks 14 päeva möödumisel selle väljastamisest Parkimise korraldaja poolt.

8. Parkimislepingu sõlmimisel sõiduki kasutaja poolt parkimise korraldajale edastatud andmed (telefoninumber, e-post vm.) loetakse sõidukit ja parkimislepingu sõlminud sõiduki kasutajat siduvateks andmeteks. Sõiduki kasutaja annab parkimislepingu sõlmimisega Parkimise korraldajale nõusoleku lepingu sõlmimisel saadud andmete, sealhulgas sõiduki kasutaja isikuandmete, töötlemiseks, et tagada lepingu tingimuste täitmine. Parkimise korraldajal on õigus edastada andmed või loovutada lepingust tulenevad nõuded inkassoteenuse osutajale, pöörduda nõudega maakohtusse ning avalikustada sõiduki kasutaja võlaandmed (maksehäireandmed) kolmandatele isikutele.

9. Parklaoperaatoril on õigus sõidukit kuni parkimistasu, leppetrahvi, teisaldamiskulude või muude sarnaste tasude maksmiseni kinni pidada.

10. Täiendavat teavet saab telefonil + 372 673 5000 või Parkimise korraldaja kodulehelt http://www.unipark.ee/