Valitud parkla:

Laki 13

Aadress: Laki 13, Tallinn

Tasuta parkimisaeg: 8 tundi (parkimiskioskis autonumbri fikseerimisel)

PARKIMISLEPINGU TINGIMUSED

 

1.            Citypark Eesti OÜ (edaspidi Parkimise korraldaja) ning sõiduki omaniku või kasutaja (edaspidi Sõiduki kasutaja) vahel sõlmitakse leping alltoodud tingimustel (edaspidi Parkimisleping). Parkimislepingu tingimuste esitamisega väljendab Parkimise korraldaja oma pakkumust Parkimislepingu sõlmimiseks toodud tingimustel. Sõiduki parkimisega loeb Parkimise korraldaja Sõiduki kasutaja nõustumuse Parkimislepingu sõlmimiseks antuks.

2.            Parkimislepingu nõuetekohase täitmise eest vastutab sõiduki omanik solidaarselt Sõiduki kasutajaga.

3.            Pärast parkimisega nõustumuse andmist kohustub Parkimise korraldaja Sõiduki kasutajale lubama parkimiskohta kasutada Parkimise korraldaja parkimisalal elektroonilise parkimisloa alusel ning parkimise lõpetamisel lubama Sõiduki juhil parkimisalalt lahkuda.

4.            Sõiduki kasutaja kohustub pärast sõiduki parkimist parkimisalal koheselt registreerima sõiduki Onnineni ruumides asuvas parkimiskioskis. Parkimine on lubatud vaid Onnineni klientidele kehtiva kioskisisestuse alusel, samuti  KH Energiakonsult  või Onnineni elektrooniliste parkimislubade alusel.

5.            Sõiduki kasutaja peab parkimisala, sh parkimiskohta kasutama heaperemehelikult, sihtotstarbeliselt, vajaliku hoolsusega ning vastavalt paigaldatud viitadele, märkidele, teemärgistusele ja Parkimise korraldaja juhistele. 

6.            Parkimislepingu rikkumise korral kohustub Sõiduki kasutaja tasuma Parkimise korraldajale leppetrahvi kuni 35 eurot . Rikkumise jätkudes võib vähemalt 24 tunni möödudes eelmisest leppetrahvinõudest esitada uue leppetrahvinõude. Leppetrahvi summa muutub sissenõutavaks 14 päeva möödumisel selle väljastamisest Parkimise korraldaja poolt. Kui sõiduk on ümber paigutatud tõkkepuuga varustatud parklasse  või Parkimise korraldaja keeldub omapoolsest kohustuse täitmisest, muutub leppetrahv sissenõutavaks selle väljastamisest Parkimise korraldaja poolt.

7.            Kui parkimisega seonduvaid summasid ei ole Parkimise korraldajale tasutud, on Parkimise korraldajal õigus kuni tasumisele kuuluvate summade saamiseni keelduda omapoolsest kohustuste täitmisest ja takistada parkimisalalt lahkumist (näiteks ratas lukustada). Pärast parkimisega seonduvate summade tasumist Parkimise korraldajale, peab viimane võimaldama Sõiduki kasutajal parkimisalalt sõidukiga lahkuda.

8.            Kui sõiduk parkimisalal viibimisega tekitab või võib tekitada Parkimise korraldajale kahju või kui sõidukiga võidakse parkimisalalt lahkuda hoolimata Parkimise korraldaja keeldumisest omapoolset kohtustust täita või kui rikutakse Parkimislepingut või õigusaktidest tulenevaid nõudeid (sh kui pargitud numbrimärgita sõiduk või esinevad liiklusseaduse § 92 lg 6 toodud asjaolud ), on Parkimise korraldajal õigus sõiduk Sõiduki kasutaja vastutusel ja kulul ümber paigutada. Parkimise korraldajal on kuni parkimisega seonduvate summade (sh sõiduki ümberpaigutamise –ja hoiukulud) tasumiseni õigus sõiduki lahkumise võimaldamise kohustuse täitmisest keelduda.

9.            Parkimise korraldajal on õigus töödelda isikuandmeid, loovutada Parkimislepingust tulenevad nõuded inkassoteenust ostavale isikule, pöörduda nõudega maakohtu poole ning avalikustada võlaandmed(maksehäireandmed) Parkimise korraldaja kodulehel avaldatud lepingupartneritele.

10.          Parkimise korraldaja ei vastuta parkimisalal liigeldes või parkimise ajal sõidukile Sõiduki kasutaja enda või kolmandate isikute poolt tekitatud kahju eest.

11.          Täiendavat teavet saab telefonil + 372 673 5000 või Parkimise korraldaja kodulehelt www.unipark.ee